ข่าวสารและการเมือง

การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของ ส.ว. ขัดรัฐธรรมนูญจริงหรือ?

วันนี้จะมีการอ่านคำพิพากษาคดีที่พรรคประชาธิปัตย์ร้องว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา จากการแต่งตั้งเดิม มาเป็นเลือกตั้งนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘

เรามาดูกันก่อนว่า มาตรา ๖๘ กล่าวไว้ว่าอย่างไร

มาตรา ๖๘ บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกลาวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

ทีนี้มาดูในหมวด ๑๕ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มีข้อความที่เขียนไว้ว่า 

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้

คำถามคือ การเปลี่ยนที่มาของ ส.ว. จากการแต่งตั้งมาเป็นเลือกตั้งถูกเสนอและผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาตามขั้นตอนอย่างถูกต้องแน่นอนแล้ว แต่จะเป็นการเปลี่นยแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือไม่?

จากการอ่านรัฐธรรมนูญด้วยความรู้ทางกฎหมายโง่ๆ ของผม
การเปลี่ยนที่มาของ ส.ว. ยังทำให้เราเป็นประชาธิปไตยอยู่มั้ย? ผมว่ามากขึ้นกว่าเก่าเสียด้วยซ้ำ
ยังคงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่รึเปล่า? ก็ไม่มีข้อไหนไปตัดท่านออกจากระบบนี่
เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐหรือ? รูปของรัฐก็เหมือนเดิมอยู่นะ อ่านเรื่องรูปของรัฐเพิ่มเติม
แล้วมันขัดรัฐธรรมนูญตรงไหน?

ไม่ว่าจะตีลังกาอ่านยังไง มันก็ไม่ขัด เว้นแต่จะมีมือที่มองไม่เห็น มาตีความกฎหมายให้เข้าข้างสิ่งที่ตัวเองต้องการ แล้วมาบอกว่า มันขัด… ก็เท่านั้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s