ข่าวสารและการเมือง

ป่าเถื่อน

ไม่ว่ารัฐบาลจะทุจริตหรือไม่ ไม่ว่ารัฐบาลจะทำเพื่อพวกพ้องหรือไม่
แต่การกระทำเช่นนี้ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้น
มันป่าเถื่อน และไม่ใช่วีถีของประชาธิปไตย

เพลง

Doe Ray Me !

Doe, a deer, a female deer,
Ray, a drop of golden sun,
Me, a name I call myself,
Far, a long, long, way to run,
Sew, a needle puling thread,
La, a note to follow sol,
Tea, a drink with jam and bread
And that brings us back to doe, oh, oh, oh

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี

The Role of Systems Analysis and Design

Systems analysis and design is a step-by-step process for developing high-quality information system. An information system combines information technology, people and data to support business requirements. For example, inforation systems handle daily businesstransactions, improve company productivity, and help managers make sound decisions. The IT department team includes systems analysts who plan, develop, and maintain information systems.

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คือกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพสูงอย่างเป็นขั้นเป็นตอน. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้คน และข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อที่จะรองรับความต้องการทางธุรกิจ. ตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศสามารถจัดการการดำเนินงานธุรกิจแบบประจำวัน ช่วยเพิ่มผลผลิตของบริษัท และช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ. ในทีมของแผนกไอที จะต้องมีนักวิเคราะห์ระบบเป็นผู้วางแผน พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ.