ระบายอารมณ์

กลไกของสมองกับการติดยาเสพติด

การติดยาเสพติดในแง่มุมมองของสรีรวิทยาทางการแพทย์ด้วย กล่าว คือ การที่บุคคลจะมีความสุข ความทุกข์เพียงใดนั้น เกิดจากการทํางานของกลไกลของสมอง ซึ่งต่อมไร้ท่อใต้สมองจะหลั่งสารเคมีออกมา ซึ่งได้แก่ สารเอนเดอร์ฟีน (Endorphine) โดปามีน (Dopamine) นอร์แอดรีนาลีน (Noradrenalin) เป็นต้น ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทําให้จิตใจเบิกบาน แจ่มใส และทําให้มีความสุข ปกติสารเคมีกลุ่มนี้จะหลั่งต่อเมื่อบุคคลนั้นมีจิตสงบจากการทําสมาธิ หรือปิติยินดีกับความสําเร็จของตนเองหรือของผู้อื่น มีความคิดในทางบวก (positive thinking) หรือเมื่อออกกําลังกายหรือเล่นกีฬา เป็นต้น สารเคมีกลุ่มนี้จะทําให้เกิดความสมดุลทางเคมีในร่างกาย ทําให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีกําลังวังชา สมกับที่กล่าวว่า "กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ"


คือที่เอามาให้อ่านอ่ะ เป็นเพราะ… อยากเตะบอลถึงขึ้นจะลงแดงแล้ว… เพราะ endorphine มันหลั่งไม่ถึง